Δευτέρα 14 Ιανουαρίου 2008

Γιορτάζει το Agriniofans


Τα πρώτα του γενέθλια γιορτάζει σήμερα το Agriniofans. Μαζί με τις ευχές "να τα χιλιάσει" φιλοξενούμε την δική του αναφορά στο http://agriniofans.gr/

14 Ιαν 2007 03:57 pm Θέ­μα δη­μο­σί­ευ­σης: Πά­με γε­ρά... Admin:Πά­με για την ά­νο­δο Πα­ναι­τω­λι­κά­ρα Αυ­τό εί­ναι το πρώ­το μή­νυ­μα που δη­μο­σιεύ­τη­κε σε αυ­τή τη σε­λί­δα και κα­νείς δεν φα­νταζό­νταν τό­τε ό­τι θα έ­παιρ­νε τη ση­με­ρι­νή του μορ­φή.Η σε­λί­δα αυ­τή πρου­πήρ­χε σαν χώ­ρος συ­νευ­ρε­σής και συ­νεν­νό­η­σης των φί­λων της ο­μά­δας μας στο δια­δύκτιο α­πό το 2003, την ση­με­ρι­νή της ό­μως μορ­φή άρ­χι­σε να α­πο­κτά σαν σή­με­ρα, το Γενά­ρη του 2007 με πρω­το­βου­λί­α μιας ο­μά­δας α­τό­μων ό­λων των τά­σε­ων και των η­λικιών.Στον έ­να χρό­νο αυ­τό:-413 μέ­λη έ­χουν εγ­γρα­φεί στο χώ­ρο συ­ζη­τή­σε­ων μας α­πό τους ο­ποί­ους πα­ρα­πά­νω α­πό τους μί­σούς εί­ναι ε­νερ­γοί (223 για την α­κρί­βεια)-Ε­ξέ­πεμ­ψε στις αρ­χές του Σε­πτέμ­βρη του 2007 τον πρώ­το ρα­διο­φω­νι­κό σταθ­μό στο δια­δύ­κτιο που α­φο­ρά το Α­γρί­νιο και την Αι­τω­λο­α­καρ­να­νί­α , webradio του agriniofans, δί­νο­ντας την ευ­και­ρί­α σε ο­ποιο­δή­πο­τε φί­λο της ο­μά­δας, ό­που και αν βρι­σκόταν, να μά­θει α­πό πρώ­το χέ­ρι τα ό­σα συ­νέ­βη­σαν στο γή­πε­δο και στην ε­ξέ­δρα, είτε παί­ζα­με ε­ντός εί­τε ε­κτός αλ­λά και να ψυ­χα­γω­γη­θεί, να γου­στά­ρει και πάνω α­πό ό­λα να συμ­με­τέ­χει ε­νερ­γά στις εκ­πο­μπές που γι­νό­ταν.-Ε­κτός α­πό το webradio, το agriniofans προ­σπά­θη­σε να κά­νει και άλ­λες ε­νέρ­γειες που δο­κι­μά­ζο­νταν για πρώ­τη φο­ρά στη πε­ριο­χή μας στα πλαί­σια μιας ι­στο­σε­λί­δας ό­πως τα δια­φη­μι­στι­κά μπλου­ζά­κια και τα κου­ιζ γνώ­σε­ων που α­φο­ρούν την ο­μά­δα μας, κα­θώς και τα δώ­ρα που ε­ξα­σφά­λι­σε για τα μέ­λη του.-Το agriniofans ή­ταν πα­ρών σε ό­λους σχε­δόν τους φε­τι­νούς α­γώ­νες της ο­μά­δας μας και ε­ξα­σφά­λι­ζε φω­το­γρα­φι­κό και ο­πτικο­α­κου­στι­κό υ­λι­κό δί­νο­ντας ευ­και­ρί­α στο κά­θε φί­λο της ο­μά­δας, ό­που και αν βρί­σκε­ται να πά­ρει γεύ­ση α­πό α­τμό­σφαι­ρα γη­πέ­δου, φά­σεις και γκολ.Το βασι­κό­τε­ρο ό­μως εί­ναι το ε­ξής: Η ποιό­τη­τα των α­πό­ψε­ων α­πό αν­θρώ­πους ό­λων των ι­διο­τή­των, ό­λων των η­λι­κιών. Αυ­τός ή­ταν και ο πιο βα­σι­κός λό­γος που το agriniofans απέ­κτη­σε δυ­να­τή φω­νή προς τα ε­ξω, αλ­λά και πολ­λά μέ­λη του γνω­ρί­στη­καν και προ­σω­πι­κά με­τα­ξύ τους.ΑΥ­ΤΟ ΕΙ­ΝΑΙ Η ΜΕ­ΓΑ­ΛΥ­ΤΕ­ΡΗ Ε­ΠΙ­ΤΥ­ΧΙΑ ΓΙΑ Ο­ΛΟΥΣ Ε­ΜΑΣ. Είχα­με την ευ­και­ρί­α να γνω­ρί­σου­με τον α­νώ­νυ­μο φί­λο του Πα­ναι­τω­λι­κού που καθό­ταν δί­πλα μας και ί­σως πο­τέ να μην εί­χα­με την ευ­και­ρί­α να μοι­ρα­στού­με με αυ­τόν τις σκέ­ψεις μας για την ο­μά­δα μας, κα­θώς πολ­λές φο­ρές η η­λι­κί­α και άλ­λες συ­γκυ­ρί­ες εί­ναι α­πα­γο­ρευ­τι­κές για τέ­τοιες ε­πα­φές.Η με­γα­λύ­τε­ρη ανα­γνώ­ρι­ση για την κοι­νό­τη­τα του agriniofans ή­ταν ό­τι πο­λε­μή­θη­κε σφο­δρά έ­στω α­πό με­μο­νω­μέ­να στοι­χεί­α. Σε ό­λα αυ­τά ε­πέ­λε­ξε να μην α­πα­ντή­σει με πα­ρω­χη­μέ­νους τρό­πους α­ντί­δρα­σης αλ­λά με την πε­ραι­τέ­ρω ΕΝ­ΔΥ­ΝΑ­ΜΩ­ΣΗ ΤΟΥ και σε πε­ρι­πτώσεις υ­βρι­στι­κές και συ­κο­φα­ντι­κές το agriniofans τους πέ­τα­ξε την πε­ρι­φρό­νη­ση του στα μού­τρα τους.Ο έ­νας αυ­τός χρό­νος μας γε­μί­ζει προσ­δο­κί­ες αλ­λά και την υπο­χρέ­ω­ση να συ­νε­χί­σου­με α­κό­μη πιο δυ­να­μι­κά.Δεν υ­πο­σχό­μα­στε, δεν α­να­κοι­νώ­νου­με, ΜΟ­ΝΟ ΠΡΑΤ­ΤΟΥ­ΜΕ..Έ­να με­γά­λο ευ­χα­ρι­στώ σε ό­λους ε­σάς...Share

4 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

EUXARISTOUME XRISTO ,
MPRAVO GIA THN OLH DOULEIA POU KANEIS SXETIKA ME THN POLH TOU AGRINIOU, ALLA PANO AP'OLA GIA THN ENHMEROSH TOU FILATHLOU - OPADOU TOU PANETOLIKOU.

Ανώνυμος είπε...

βεβαιος και να τα χιλιασουν τα παιδια.ειναι το ποιο αξιολογο σαιτ φιλαθλων του παναιτωλικου μας,με πολυ καλη ανταλλαγη αποψεων,και αξιολογα μελη.χρονια πολλα παιδια!

Ανώνυμος είπε...

Μπράβο για τη νέα προσπάθεια Χρήστο, σε ευχαριστούμε για την καθημερινή ενημέρωση που προσφέρεις. Συνέχισε την πολύ καλή δουλειά...!

Ανώνυμος είπε...

xristo edw kai kairo eprepe na ginei ena amigws "epaggelmatiko" athlitiko site sygxaritiria pou kai se afto eisai prwtoporos